Latest Posts

Wzór

Zawarcie umowy o dzieło zobowiązuje przyjmującego zamówienie do wykonania oznaczonego w niej dzieła, a zamawiającego do wypłacenia mu za to wynagrodzenia. Stronami umowy mogą być osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Umowy te sporządza się zwykle…
Więcej