Wzór

Zawarcie umowy o dzieło zobowiązuje przyjmującego zamówienie do wykonania oznaczonego w niej dzieła, a zamawiającego do wypłacenia mu za to wynagrodzenia. Stronami umowy mogą być osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Umowy te sporządza się zwykle na piśmie, choć mogą mieć też formę ustną.

Na umowie musi znaleźć się data jej zawarcia oraz oznaczenie stron.

ScreenShot001

Dalsza część umowy zawiera określenie dzieła i jego rezultatu, a także wynagrodzenia. Ponadto zostaje określony sposób realizacji dzieła.

ScreenShot002

 

ScreenShot003

 

W umowie o dzieło znajdują się też zapisy odnoszące się do wykonywania tego typu umów cywilnoprawnych wynikające z przepisów kodeksu cywilnego. Na dokumencie swój podpis składają obie strony umowy, która sporządzana jest zawsze w dwóch egzemplarzach (po jednym dla zamawiającego i przyjmującego zamówienie).

ScreenShot004

 

ScreenShot005

ScreenShot006

ScreenShot007