Umowa o dzieło pomiędzy osobami fizycznymi

W praktyce najczęściej występuje sytuacja, kiedy jedną ze stron umowy o dzieło jest osoba prowadząca działalność gospodarczą. Należy jednak pamiętać o tym, iż tego typu umowa cywilnoprawna może zostać zawarta również pomiędzy osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej – jak wówczas przedstawia się kwestia pewnych zobowiązań?

Przychody z umowy o dzieło

Przychody z umowy o dzieło, której stronami są osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, zalicza się do przychodów:

- z działalności wykonywanej osobiście – dotyczy to jednak tylko tych sytuacji, kiedy przychody są uzyskiwane tylko od właściciela nieruchomości, której lokale są przeznaczone na wynajem bądź od zarządcy lub administratora działającego w imieniu właściciela,

- z innych źródeł.

Cele podatkowe

Umowę o dzieło zawartą pomiędzy osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej należy rozpatrywać również w kontekście podatkowym, albowiem uzyskiwany z tego tytułu przychód podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Z punktu widzenia fiskusa przychód ten jest przychodem z innych źródeł. W związku z tym strona, która zamawia dzieło nie musi obliczać i regulować podatku dochodowego, jak również sporządzać deklaracji/informacji podatkowej dla wykonawcy dzieła. Strona wykonująca dzieło jest zobligowana do uwzględnienia w corocznym zeznaniu podatkowym przychodu z umowy o dzieło oraz do wyliczenia i zapłacenia podatku.

W sytuacji, kiedy przychody z umowy o dzieło są dość znaczące, obowiązki podatkowe mogą okazać się dla wykonawcy uciążliwe, stąd też została wprowadzona możliwość wpłacania zaliczek na podatek co miesiąc – w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonawca uzyskał dochód. Aby wyliczyć zaliczkę, należy najpierw od przychodu odjąć 20 proc. koszty uzyskania przychodów.