Umowa o dzieło na wychowawczym

Urlop wychowawczy nie zamyka pracownikowi drogi do podejmowania pracy zarobkowej, albowiem jest urlopem bezpłatnym. Niejednokrotnie zdarza się, że pracodawca zawiera umowę o dzieło z własnym pracownikiem przebywającym na tym urlopie. O czym przy tej okazji trzeba pamiętać?

Umowa o dzieło nie jest tytułem do ubezpieczeń

Umowa o dzieło jest umową cywilnoprawną nie stanowiącą tytułu do ubezpieczeń społecznych – wyjątek stanowi jedynie sytuacja, gdy jest ona zawierana przez pracodawcę z własnym pracownikiem, wówczas zachodzi konieczność odprowadzania składek na ubezpieczenia: rentowe, emerytalne, wypadkowe, zdrowotne oraz chorobowe, a ponadto również na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Urlop wychowawczy jako tytuł do ubezpieczeń

Należy jednak zwrócić uwagę na to, iż urlop wychowawczy jest traktowany jako zupełnie oddzielny od stosunku pracy tytuł do ubezpieczeń. W trakcie jego trwania pracownik jest pozbawiony statusu własnego pracownika. Oznacza to w praktyce dokładnie tyle, że jeśli pracodawca zawiera umowę o dzieło z pracownikiem, któremu udzielił urlopu wychowawczego, powinien go rozliczać z tytułu urlopu wychowawczego stanowiącego tytuł do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego (pod warunkiem, że pracownik nie ma ustalonych innych tytułów do tych ubezpieczeń). W takiej sytuacji od wynagrodzenia, jakie zostało wypłacone pracownikowi z tytułu umowy o dzieło, nie nalicza się składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne. Dochód pracownika z umowy o dzieło podlega natomiast opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Składki za pracownika przebywającego na urlopie wychowawczym finansuje budżet państwa, zaś obowiązek ich wykazania spoczywa na pracodawcy.