Świadectwo pracy po umowie o dzieło

Świadectwo pracy jest dokumentem, który pracodawca wydaje pracownikowi po rozwiązaniu bądź wygaśnięciu stosunku pracy. Musi ono zawierać szereg informacji, które są niezbędne zarówno dla następnego pracodawcy, jak i ZUS-u. Osoby pracujące na umowę o dzieło często są zainteresowane otrzymaniem świadectwa pracy – czy mają szansę je otrzymać?

Należy w pierwszej kolejności zwrócić uwagę na to, iż umowa o dzieło jest umową cywilnoprawną. Znajdują do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, a nie kodeksu pracy. Tymczasem świadectwo pracy przysługuje tylko i wyłącznie pracownikom – czyli osobom zatrudnionym  na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania bądź spółdzielczej umowy o pracę. Tak stanowi kodeks pracy. Wszystko to oznacza dokładnie tyle, że osobom wykonującym umowę o dzieło świadectwo pracy nie przysługuje.

Istnieje jednakże opcja polegająca na wystawieniu osobie wykonującej umowę o dzieło specjalnego zaświadczenia o okresie zatrudnienia. Wykonawca musi w tej sprawie zwrócić się ze stosownym wnioskiem do pracodawcy. Ponadto pracodawca może wystawić również wykonawcy umowy o dzieło referencje.