Podatek

Umowy o dzieło podlegają obowiązkowi podatkowemu w podatku dochodowym. To w jaki sposób jest on rozliczany uzależnione jest w głównej mierze od tego na jaką kwotę opiewa dana umowa – chodzi zaś dokładnie o to czy został przekroczony limit 200 zł brutto, czy też nie.

Kwota wynagrodzenia niższa niż 200 zł brutto 

Jeżeli wykonawcy nie będącemu pracownikiem zamawiającego przysługuje z tytułu umowy o dzieło wynagrodzenie nie wyższe niż 200 zł brutto, wówczas przychód podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wynoszącym 18 procent. Opodatkowana jest w tym przypadku cała kwota – bez pomniejszania jej o zryczałtowane koszty uzyskania przychodu ani też o składki na ubezpieczenie społeczne. Oczywiście, wszystko to odnosi się do każdej pojedynczej umowy – bez względu na ilość umów zawartych w przeciągu miesiąca.

Przy tej okazji pojawia się bardzo uwaga, a mianowicie taka, że jeśli zamawiający zawiera umowę o dzieło ze swoim pracownikiem, a kwota należności nie przekroczyła 200 zł, pobierana jest zaliczka na podatek dochodowy – ryczałt nie ma tutaj zastosowania.

Zaliczka na podatek dochodowy jest przy umowie z wynagrodzeniem nie przekraczającym 200 zł pobierana także wtedy, gdy wynagrodzenie nie jest podane kwotowo, ale w stawkach godzinowych.

Kwota wynagrodzenia wyższa niż 200 zł brutto 

Przy umowie na kwotę wyższą niż 200 zł brutto przychód jest opodatkowany na zasadach ogólnych, aczkolwiek uwzględnienia wymagają tu i koszty uzyskania przychodu, i składki na ubezpieczenie społeczne. Na ogół koszty uzyskania przychodu to 20 procent kwoty przychodu netto (w przypadku umów bez przeniesienia praw autorskich), ale może to być też i 50 procent, jeśli została podpisana umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich.

Kwotę pobranej zaliczki na podatek dochodowy należy przekazać do 20-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonawcy wypłacono wynagrodzenie. Zaliczka musi trafić na rachunek urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania płatnika.