Na jak długo może być zawarta umowa o dzieło?

Umowa o dzieło jest umową cywilnoprawną często określaną mianem umowy rezultatu. Jej przedmiotem jest bowiem z góry oznaczone, konkretne dzieło, które może mieć charakter zarówno materialny, jak i niematerialny. Nierzadko pojawia się przy tej okazji pytanie o to na jaki okres może zostać zawarta umowa o dzieło?

Sprawa przedstawia się w ten sposób, że ustawodawca pozostawił w tej kwestii wolną rękę stronom umowy. Nie ma zatem odgórnie narzuconego obowiązku, aby wyznaczać jakiekolwiek terminy – wszystko w tym momencie jest zdeterminowane indywidualnymi oczekiwaniami oraz ustaleniami stron umowy. Należy jednakże wspomnieć, iż w praktyce jest generalnie przyjęty zwyczaj, iż czas trwania umowy jest oznaczany jako ostateczny termin, w którym dzieło zostało wykonane przez wykonawcę. Równie zatem dobrze może być to np. tydzień, jak i miesiąc.

Odnośnie wszystkich aspektów umowy strony zwykle umawiają się na piśmie – taka forma jest znacznie bezpieczniejsza niż ustna, chociaż przepisy dopuszczają opcję w postaci ustnego zawarcia umowy o dzieło.