Kiedy ZUS od umowy o dzieło

Umowa o dzieło jest umową cywilnoprawną, która nie stanowi tytułu do ubezpieczeń. Co do zasady nie jest ona zatem obciążona składkami ZUS, co czyni ją dla pracodawców atrakcyjną formą pozyskiwania siły roboczej. Czy jednak w każdym przypadku umowa o dzieło jest zwolniona od składek ZUS?

Umowa o dzieło z własnym pracownikiem

Wszystko w tym momencie zależy od tego, z kim jest zawierana umowa o dzieło. Bardzo często pracodawcy zawierają takie umowy ze swoimi pracownikami. Wówczas zachodzi obowiązek odprowadzenia od umowy o dzieło składek na ubezpieczenia: rentowe, emerytalne, wypadkowe, zdrowotne oraz chorobowe, a ponadto również na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Podstawą wymiaru tych składek jest łączny przychód pracownika – czyli uzyskiwany z etatu oraz z umowy o dzieło.

Wyjątki od reguły

Koniecznie trzeba przy tej sposobności zaznaczyć, iż przewidziane są dwa wyjątki, kiedy przy zawieraniu umowy o dzieło z własnym pracownikiem nie trzeba odprowadzać składek ZUS. Dzieje się tak wtedy, gdy:

- pracownik prowadzi działalność gospodarczą, a umowa o dzieło jest wykonywana w jej ramach – w takim układzie pracownik rozlicza umowę w swoim zakresie, w ramach prowadzonej działalności,

- pracownik przebywa na urlopie bezpłatnym, macierzyńskim bądź wychowawczym – w trakcie trwania tychże urlopów nie są odprowadzane składki z tytułu umowy o pracę, umowa o dzieło jest wówczas obciążona jedynie podatkiem dochodowym.